VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

KALLMURAR


Som kallmur betecknas murar som är byggda av naturstensmaterial utan limmande material som betong eller cementbruk.

Murarna kan ha mycket varierande och individuell karaktär, beroende på utgångsmaterialet men jobbar med. Allt från kalkstensplattor till kullersten, stora block och små fältsten kan användas och har använts för att bygga upp friståedne murar och stödmurar som stoppar upp branta släntar.

Stora skillnaden mellan en kallmur och en mur som har murats u pp med bruk är att kallmuren har förmågan att röra sig och följa markens rörelse i viss mån. Det bertyder att oundvikliga höj- och säkningar av marken i samband med frost och tjäle kan kompenseras och fångas upp av konstruktionen. I släntstödjande murar är murkroppen dessutom självdränerande.

Förutsättning för en stabil mur är dock att stenarna har staplats på ett speciellt vis som avleder tryck av egenvikten neråt, dvs lodrätt, och aldrig vågrätt.

Vi tar oss även gärna an renoveringar och lagringar av befintliga kallmurar och använder då för det mesta befintlig material.

I samband med att ta ner skadade delar av en mur undersöker vi noga skadans orsak. En viss komplettering med mer material är då ibland nödvändig om de befintliga stenarna har inte varit lämpliga i sin form (fel och trubbiga vinklar) och har varit orsaken till att muren har rasat. Eller så har fyllningen i eller bakom muren tryckt ut stenar och då krävs att man byter ut fyllnadsmaterialet. Om en mur behöver rivas och återbyggas från grunden, då gräver vi ut och skapar en bättre grund att stå på.

NATURSTEN - GÄRNA I KOMBINBATIONER


Natursten, dvs granit, skiffer och kalksten, till skillnad mot betong, är hållbara materialier som står emot väder och vind över mycket lång tid. Natursten vinner snarare i charm med tiden.

Vi tycker att olika natursten kan användas och blandas till mycket lyckade kombinationer som är estetiskt tilltalande och uppfyller olika funktioner.

T.ex. är en stenläggning med granitgatsten mycket tålig och ett snyggt och klassiskt val för infarter med biltrafik, medan  utemöbler och  sittgruppen kanske står lite ostadigt på gatstenarna. Här fungerar stora fina skifferplattor bättre. Men vill man piffa upp ytan lite och lägga till det lilla extra så är smådetaljer i mosaikgatsten ett fint inslag i plattytan... Kombinationsmöjligheter finns många och vi älskar kreativa utmaningar och lösningar!

ANLÄGGNINGAR - FUNKTION, HÅLLBARHET OCH ESTETIK


En ny anläggning av utemiljö ska uppfylla flera syften - den ska fylla en funktion, den ska skapa trivsel och välbefinnande och den ska vara fin framöver, helst utan allt för stor skötselkrav.

Vi utgår oftast från den funktionsbehovet när vi skapar anläggningsdesignen - en väg med hårdgjort yta ska löpa där man vill gå. En rabatt ska man kunna nå för att trivas med skötseln. Växter och sten  kan användas för att skapa rum, struktur och dimensioner. Stilen ska individuellt anpassas till omgivningen och önskemålen.

Vi har även en anläggnings förändring över tid i åtanke - växter blir större, lavar och mossor börjar växa på sten och plattor, ogräs hittar sn väg in i grusytor... Hur kommer platsen se ut om 10 år? Går det att hålla fint och praktiskt?


VÅR PROCESS

01.


Ni kontaktar oss


När ni tar kontakt med oss tar vi reda på vilka förväntningar och. önskemål Ni har. Vi diskuterar i grova drag vad vi kan hjälpa till med och pratar om tidsperspektiv.


02.


Vi kommer på besök


Gemensamt tittar vi på platsen och går igenom vilka åtgärdar Ni önskar.

Vi pratar om funktion och syfte av anläggningen. Att se en plats i dess omgivning ger oss också en bild av vilka material och vilken stil som kan passa in.


03.


Vi gör ett förslag


Ofta vill vi ta  med oss en situationsplan som vi kan basera en förslagsritning på.

Vi skissar på ett förslag som tar hänsyn till era önskemål gällande funktion och estetik. 

I samband meddet ger vi förslaggällande materialval och räknar vi ut en ungefär kostnad för planerade anläggningen.


04.


Genomförandet


När vi  är överens om utformning, pris och tidpunkt av genomförandet sätter vi igång med arbetet.

Vi tar hand om hela processen, från uppgrävning till plantering.